Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Τασσόπουλος

Για καινούργια γυαλιά στον φίλο μου τον Γκότση  και κόκκινα -μπλε παρακαλώ Πανιωνάρα