Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Χρόνια πολλά Κονδυλενια

Δέκα Οκτώ χρόνων κουκλί έγινε η Κονδυλένια Γιαγού, χρόνια πολλά